İlk Yardım Mevzuatı

İlkyardım Yönetmeliği

Amaç :
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi,her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. 

Kapsam :
Madde 2 – Bu yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve İlkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

İlkyardım :
Madde 4e- Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir. 

İlkyardımcı:
Madde 4k- İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir. 
Madde 16 İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "ilkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir "ilkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.. Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır. (Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi uyarınca 18 Mart 2006 tarihine kadar yerine getirilmesi gereklidir) 

İlkyardım yönetmeliği
Yayınlayan : Sağlık Bakanlığı
Resmi Gazete : Tarih :22.05.2002